Wednesday, January 22, 2014

Only by God's grace


  (by Martin) Only by God’s grace..

(od Martina) To je Boží milost.


I was released from the hospital this morning.
Dnes ráno jsem byl propuštěn z nemocnice.


When I was admitted, I didn’t expect a miracle of being told to go home. Instead, they told me to count on 4 – 6 weeks of a hospital stay. Its been 4 weeks and two days. Only by God’s grace..

Když jsem byl přijat, neočekával jsem zázrak toho, že mě pustí domů. Naopak mi řekli, abych počítal s čtyřmi, šesti týdny v nemocnici. Bylo to čtyři týdny a dva dny. To je Boží milost.

During the hospital stay, I only had one roommate - a gentleman, a little bit older than me, who didn’t watch TV all day and didn’t snore. This whole time we stayed in the formal way of addressing each other, but that didn’t slow us down to talk and laugh with each other, with the doctors and the staff. Only by God’s grace..

Během mého pobytu v nemocnici, jsem měl jen jednoho „spolubydlícího“. Muže trošku staršího než já sám, co se nedíval na televizi a nechrápal. Po celý tento čas jsme si vykali, ale neodradilo nás to od společných rozhovorů a smíchu spolu s doktory a zdravotníky. To je Boží milost.

I was told before hand what will be the treatment be like and what side effects to expect. I have had all the side effects that are not permanently damaging and the only thing that will take a while before it settles to normal are the headaches. Only once I came close to being transferred to ICU because of a very high fever, but the pills kicked in and I stayed in my bed. Only by God’s grace..

Předtím mi bylo sděleno, jaká bude léčba a jaké očekávat vedlejší účinky. Měl jsem všechny vedlejší účinky, které nemají trvalé následky a jediná věc, která ještě chvíli potrvá, než se zklidní, jsou bolesti hlavy. Jen jednou jsem byl téměř převezen na jednotku intenzívní péče kvůli vysokým horečkám. Nakonec ale zabraly léky a mohl jsem zůstat ve své posteli. To je Boží milost.

Jane’s parents flew in three days before I went in, and they left yesterday. There is no way we could plan this on our own. They were a huge help and it was really a blessing to have them here, while I was away from my family. So thankful that they are willing and able to come and help. They were kind enough to stop by to see me whenever they would be freed from the child care. Only by God’s grace..

Janini rodiče přiletěli tři dny před tím, než jsem byl přijat a letěli zpět včera. Toto jsme nemohli naplánovat sami. Byli pro nás velkou pomocí a požehnáním když tu byli s námi, když jsem byl daleko od své rodiny. Jsem tak vděčný, že mohli přijet a pomoci. Byli hodní se zastavit kdykoli nehlídali děti. To je Boží milost.


Jane and the girls were able to come quite often and even though it was not enough, it was enough. I have had some old and new friends to come visit me so the days when I could receive visitors, flew by very quickly.  many of them were kind enough to bring me what I was craving at the very moment.  Only by God’s grace..

Jane a holky tu byly celkem často a i když to nebylo dost, bylo to hodně. Několik starých i nových kamarádů mě přislo navštívit ve dny, kdy jsem směl přijímat návštěvy, takže ty opravdu ubíhaly rychle! Mnoho z nich bylo ochotných mi přinést cokoli, na co jsem měl zrovna chuť. To je Boží milost.

At two occasions, Christmas and Mia’s 4thbirthday last week, both Jane’s parents and my family got together to celebrate, leaving Jane as the “only” bilingual person in the room.  Gathering stories from sofia and mia, comparing them with what my family shared and what Jane’s parents shared, it was a great time of ONE family being together. Only by God’s grace..

U dvou příležitostí, Vánoce a čtvrté narozeniny Mii, se sešli rodiče Jane i moji aby oslavovali, což zanechalo Jane jedinou bilingvní osobou v místnosti. Shromažoďování zážitků od Sofii a Mii, porovnávání s tím co sdílela rodina Jane a rodina má, byl skvělý čas JEDNÉ velké rodiny pospolu. To je Boží milost.


I wish I could say that the war is over. I can’t. There is still a lot of uncertainty, but for right now, I go home to spend time with my ladies and rest. Only by God’s grace..

Přál bych si říci, že válka je u konce. Ale nemohu. Je tu stále mnoho nejistoty, ale nyní mohu jít domů a trávit čas s holkama a odpočívat. To je Boží milost.

Arriving home, I was welcomed by over 200 smiling faces in my living room. Thankfully, they weren’t actually here because we wouldn’t fit, but it was a wonderful welcome home. I felt the love all the way from Japan through Hradec Kralove all the way to Alaska! I feel very blessed and privileged to have such a big team/family of supporters that the only way I can explain this gift is – only by God’s grace.

Při příchodu domů jsem byl uvítán před 200 usměvavými tvářemi z mého obýváku. Naštěstí tam nebyli doopravdy, protože bychom se nevešli, ale bylo to pro mě krásné přivítání. Cítil jsem lásku z Japonska, přes Hradec Králové až na Aljašku! Cítím se velmi požehnán a je to privilegium mít tak velký tým/rodinu podpory, že jediná cesta, jak tento dar vysvětlit je – To je Boží milost.

thank you Veronika!!!

Friday, January 10, 2014

Please pray tonight.
Dnes večer mám rychlou prosbu o modlitbu.

The side effects from the strong doses of chemotherapy the week of Christmas are getting more and more intense and uncomfortable for Martin. He has terrible head aches and sores in his nose, mouth and on his lips which make eating and drinking (and laughing!) painful.

Vedlejší účinky velmi silné chemoterapie z minulého týdne Vánoc jsou stále více intenzívní a pro Martina velmi nepříjemné. Má ukrutné bolesti hlavy a boláky v nose, puse a na rtech. Je obtížné jíst, pít i smát se.

I was hoping to write saying that these side effects are getting better, but instead I need to ask you to pray specifically for these. Especially for the head aches.

Doufala jsem, že budu moct napsat, že vedlejší účinky se zlepšují, ale místo toho bych vás potřebovala poprosit, abyste se přímo za tyto věci modlili. A to hlavně za bolesti hlavy.

Earlier in the week, he had a few fevers which were carefully watched and soon broke. His eyes also burned for a few days when a medicine/gel had to be applied. I am happy to share that those two  things seem to be better.

Na začátku týdne jsme měli několik horeček, které byly pečlivě sledovány a následně brzy přešly. Jeho oči pálily po několik dní, kdy byla aplikovaná léčba/gel. Jsem ráda, že mohu říct, že tyto věci se zdají lepší.

*Please pray that the headaches and the sores subside, that the fevers don't return and for deep encouragement for all of us.
Thank you again for being with us in this.

Prosím modlete se, aby se zlepšily bolesti hlavy a aby polevily boláky. Aby se nevrátily horečky a pro hluboké povzbuzení pro nás všechny.
Znovu vám děkuji, že jste v tom s námi.

thanks Veronika for super fast translation!!!
_______________________
I have a new song (actually i think it's an old hymn) recommended by a friend that has meant a lot this week and would like to share the words below. We continue to trust and believe and have hope only only in Jesus.

Grace upon Grace, by Sandra M
In every station, new trials and new troubles
Call for more grace than I can afford
Where can I go but to my dear Savior
For mercy that pours from boundless stores.

CHORUS:

Grace upon grace, every sin repaired
Every void restored, you will find Him there
In every turning He will prepare you
With grace upon grace.

He made a way for the fallen to rise
Perfect in glory and sacrifice
In sweet communion my need He supplies
He saves and keeps and guards my life

To Thee I run now with great expectation
To honor You with trust like a child
My hopes and desires seek a new destination
and all that You ask Your grace will provide.