Saturday, February 23, 2013

note from Martin


Dear friends,

it is over 40 days since the test results came back negative. I must say that not having to go to the hospital for a treatment one single day in January - after going daily for almost two months - was a great relieve for my body and my soul.

Milí přátelé,
před více než 40 dny jsem dostal výsledky testů, které byly negativní. Přiznávám, že nemuset překročit práh nemocnice během ledna (po tom, co jsem tam byl dva měsíce každý den), přineslo obrovskou úlevu jak mému tělu tak duši.

Somewhere i read the following quote: “ God doesn’t heal the body, without healing the soul.”  I didn’t realize, that my soul needs much more healing than my body..
January 2013 was another new beginning. German pastor Blumhardt shared this about his own journey thru different sicknesses :  “Illness has often let me to seek greater quietness, to seek anew the way God wants to lead me. People assume that after i get well i will take up the activities again in the old way.” 

Někde jsem četl následující citát: “ Bůh neuzdravuje tělo, aniž by uzdravil duši.” Netušil jsem, že moje duše potřebuje víc uzdravení než mé tělo. Nový rok byl pro mě nový začatek. Německý pastor Blumhardt, který si sám prošel několika nemocemi, napsal
“nemoc mě často přivedla k hledání hlubšího ztišení, hledání nových cest, kterými mě Bůh chce vést. Lidé si myslí, že až se uzdravím, skočím do všech aktivit stejně jako předtím.”

Over the last year i have been anxious and nervously hurrying things to go back to all my activities, work, sports etc. Every month i asked my doctor “Can i go back to work now?” and he would shake his head and said “Not yet!” I tried to stay connected with all buzz of the YL activities, meeting leaders, students and friends, trying to be helpful and useful... My obsession with what i can do continued to feed my ego to the point of continuing staying my identity. What i can do, became more important than who i am to become in Him. In my life BC (before cancer) there has been a lot of bad habits, wrong assumptions, expectations, and many times the ways of the world has been put higher than God’s ways.The Bible has an illustration of dogs returning to eat their vomit. The image of this is so strong that i have no desire to go back to my old lifestyle!! I believe God wants me to change the way i lead myself and others to follow Him.
Pastor Blumhardt recommends the same recipe as  the prophet Isaiah had for Israel - “In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength.“
(Is 30:15) .

Během loňského roku jsem byl nedočkavý a netrpělivě se snažil uspěchat návrat do mých každodenních povinností, práce, sportování atd. Každý měsíc jsem se ptal doktora “Už můžu jít do práce?” a on zavrtěl hlavou se slovy “Ještě NE!” Za každou cenu jsem se snažil být u všeho dění, zvláště okolo Young Lifu, sdílet život s ostatními vedoucími, studenty a přátely, být nápomocný a užitečný. Mé JÁ bylo pohlceno tím co můžu do té míry, až to určovalo moji identitu. Co dělám, bylo víc důležité, než kým bych se měl stát v Kristu. Můj život před leukémií obsahoval spoustu zlozvyků, falešných představ, očekávání a častokrát jsem nadřazoval světské principy nad ty Boží. V Bibli je připodobnění  psů, kteří se sytí svými vlastními zvratky. Ten obraz je tak příšerný, že nemám chuť se k tomu starému způsobu života vracet. Věřím, že Bůh chce změnit způsob jakým vedu sebe a druhé na cestě následovaní Ježíše. Pastor Blumhardt doporučuje osvědčený způsob, jako nabízel prorok Isajáš izraelskému lidu uprostřed tísně:  “V pokání a odpočinku je tvé spasení, ve ztišení a důvěrě je tvá síla.” Iz 39:11


In my physical rest, God meets me and speaks in such a way, that leads me to repentance. In repentance i found my heart to desire more of God, longing for his ways to become my ways. I have a hard time with quietness, because by talking i have been able to accomplish a lot. But my words have also caused hurt, pain and distance. I need  to learn to trust that God is in charge and his timing is better then mine. So many times when I don’t feel God is answering our prayers, i take charge and lead the way. I am learning that it is in quietness that i can experience Him through His Word and Holy Spirit. My soul needs more healing than my body. The only way to be healed is to be willing to repent. Believe me, neither is the list short nor is he finished with me.. I want to trust Him like a child, depending on his timing and ways. I want to seek the kingdom first (Matt 6:33).

Během toho co odpočívám, Bůh ke mě promlouvá způsobem, který vede k pokání. V pokání se touhy mého srdce více přibližují těm Božím, toužím aby Jeho cesty byly moje cesty. Je to pro mě těžké se ztišit, protože mluvením jsem dosáhl mnohé. Zároveň má slova způsobila zranění, bolest a odcizení. Tolikrát, když se mi zdá, že Bůh neodpovídá na mé modlitby, je pro mě jednoduché najít řešení a udělat si to po svém. Nově se učím, jak ve ztišení se můžu s Ním setkat skrze Jeho slovo a Jeho Ducha svatého. Moje duše potřebuje víc uzdravení než mé tělo. Jediná cesta vede přes pokání. Věřte mi, že seznam k pokání není zrovna nejkratší a taky Bůh to se mnou nevyřídí všechno na ráz. Chci mu důvěřovat jako dítě, spolehnout se na Boží způsoby a Boží načasování. Chci především poznávat jak to funguje v království, kde On je Králem.

May I ask that you pray with me for this change in my life?
Mohl bych Vás požádat o modlitby za tuto proměnu v mém životě?

Thank you,
Díky,


martin


1 comment:

  1. Yes Martin. We will be praying for the Lord to have His way in you. And that you will know His kindness in the midst of His sanctifying work in your soul.
    jessel for the Newton family

    ReplyDelete