Thursday, November 15, 2012It has been six days since Martin has started this new intense round of treatment. Once again, it feels like just one big super long never ending day.
Už je to šest dní co Martin začal toto intenzivní kolo léčby. Opět a zvova, je to jako jeden velký extra dlouhý nikdy nekončící den.
Just to post a quick health update and to fill in some more information about his treatment- the doctors have told us not to panic. In his last bone marrow test, they found a small amount of the cancer cells 'hiding', so they are being cautious and careful to clear them out of Martin's body.
Jen, abych zveřejnila pár rychlých zdravotních změn a dodala další informace o jeho léčbě : doktoři nám řekli,že nemáme panikařit. V posledních testech kostní dřeně našli malé množství rakovinných buněk, takže jsou opatrní a pečlivý v jejich odstranění z Martinova těla.
So that means he must go to the hospital everyday to take in something that kills the cancer cells.
Takže to znamená, že musí chodit do nemocnice každý den, aby dostal něco,co zabíjí rakovinné buňky.
The more I think about this and go over it again and again in my head, I can see a few pieces of good news. They found the cells. They know how to kill them. There are just a small amount of them. And lastly and the most mysterious, when I can move my thoughts from my self, my worry and my fear, I have actually experienced life and peace. Thanks to the Lord.
Čím více nad tím přemýšlím, a promítám si to v hlavě stále a stále dokola. Jsem schopná vidět pár dobrých zpráv. Našli ty buňky. Ví jak je zničit. Je jich jen málo. A konečně a to nejvíce záhadné, když můžu odprostit svoje myšlenky od sebe, problémů a strachu, skutečně jsem zažila život a pokoj. Díky Pánu Bohu.
Today for sixth time he has received this treatment. 24 more days to go. The first two or three days were just terrible. I mean, ones that I want so badly to forget. It never gets easier seeing someone you love so sick. Since then, he's started to feel more and more relief and his body is getting 'used to it'.
Dnes po šesté absolvoval tuto léčbu.Ještě 24 dní ..První dva nebo tři dny byly hrozné. Myslím,tak špatné, že na ně chci zapomenout. Nikdy to nebude jednodušší vidět někoho, koho milujete tak nemocného.Od té doby, se začíná cítit více a více odpočatější a jeho tělo si začíná zvykat.

This is the routine of this week: when the girls and I got up and got ready for preschool, Martin was still fighting the headache, taking a few ibuprofens.. He felt a lot of pain behind his eyes, which was something he never experienced before. By the time I got home from the morning school drop-off, he was feeling a little better, well enough to eat breakfast and start getting ready for the hospital. He is to be at hospital around 10, the treatment takes about 1 hour of slow dripping of the juice into his system. By 11:15 he was leaving for home, feeling nauseous and little dizzy.. The walk over the bridge, fresh air, wind or sun - being outside is giving him extra energy before getting on the metro.. Some days were better than others. After a couple of hours he gets tired and sleeps for the rest of the afternoon before the girls show up and have lots to share with daddy about their day.. Yesterday and today, he was able to stay awake past 7.30pm!!! 


And one last comment - all of this is happening as he is on his scheduled chemotherapy with pills that he takes in the morning and in the evening. He measures life differently now, resigned from ALL responsibilities to be able to rest and eliminate any un-necessary stress. He is at peace, keeping the head above the water, thankful that the pain is manageable by more pills, and enjoying MINUTES or hours with no pain.


Běžný týden : když já a holky vstaneme a chystáme se do na odchod do školky, Martin stále bojuje s bolestí hlavy, bere si pár ibubrofenů..Cítí hodně bolesti v za jeho očima,což je něco co doposud neznal.V době, kdy se vrátím domů zpět z doprovázení holek do školky, cítí se trochu lépe, dost dobře na to,aby snědl snídani a byl připravený jít do nemocnice.V nemocnici má být okolo desáté,léčba zabere tak jednu hodinu pomalého odkapávání "šťávy"do jeho tělního systému.Okolo 11:15 odchází domů,cítí se špatně a má menší závratě.Procházkou pěšky přes most, čerstvý vzduch, vítr a slunce- být venku mu dává extra energii pro jízdu metrem...Některé dny byly lepší něž ostatní,po několika hodinách se unaví a spí po zbytek odpoledne než se objeví holky a mají toho hodně ze svého dne,co chtějí povědět tatínkovi.Včera a dnes ,byl schopný zůstat vzhůru až do 7:30 večer!!!


A poslední poznámka - to vše se děje,když je na jeho plánované chemoterapii s práškami ,které bere ráno a večer.Měří teď život jinak ,odstoupil od všech povinností aby byl schopný odpočívat a vypustit nepotřebný stress.Je v klidu, drží hlavu nad vodou ,vděčný ,že se dá bolest snížit pomocí prášků a těší se z každé minuty nebo hodiny bez bolesti


There is actually ALOT that I can't wait to share from these past few days, especially about all the ways God has cared for and supported us.... but I want to get this quick update up first. For all of the love and prayers, we cannot say 'Thank you' enough!


Je toho opravdu HODNĚ, nemohu se dočkat až se s vámi podělím o těchto posledních pár dní,konkrétně o tom kolika možnými způsoby se o nás Bůh staral a podporoval nás..ale jako první chci tuto rychlou aktualizaci .Thank you SO much Nikola Bartonkova!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment