Monday, December 17, 2012

short reflection by Martin

Last week, Martin wrote a short paragraph for our Young Life Prague newsletter, and I thought that here would be a good place to share it as well. I love his perspective and the ways he is being challenged on many levels.

(If you aren't already on our newsletter list and would like to be, click HERE We would love to share with you about YL Prague a few times year and be connected in this way.)Following Christ when it hurts - reflection on 2012

It is over a year since the diagnosis. God has not left me nor forsaken me. Neither was i guaranteed a save and rich long life that I enjoyed for 37 years, nor can I claim any entitlement for it now. As the life circumstances changed, He has not changed. My life was changed. My relationship with Him is growing stronger, the false idols are useless and worth dropping off. Not even money can buy the way out of cancer. Giving Jesus my life was a decision to submit to his leading into the ways of His kingdom, not the success in this world. Life looks different from the hospital bed. The line between life and death is thinner, but the ties with Him are stronger. Praying for healing. Praying for remission. Praying for becoming a better witness of the hope that I have through His love and grace. For the sick Jesus has something more.. Praise God for that!!


Následování Krista v bolestech - ohlédnutí se za 2012

Od diagnozy uběhl už celý rok. Bůh mě neopustil, ani se mě nezřekl. Nikdy jsem neměl garantován pohodový a bohatý život, kterého jsem si užíval po celých 37 let, a ani nemám nic, na základě čeho bych se teď nečeho takového mohl domáhat. Životní situace se změnila, On je pořád stejný. Život se mi změnil. Vztah s Ním je silnější, falešné modly jsou na nic. Ani peníze nevykoupí záchranu od rakoviny. Odevzdání života Ježíši bylo rozhodnutí podřídit se způsobům Jeho království, ne úspěchu v tomto světe. Život vypadá jinak z nemocniční postele. Tenká niť odděluje život od smrti, ale pouto s Ním se utužuje. Modlím se za uzdravení. Modlím se za remisi. Modlím se za to, abych byl lepším svědectvím o naději, kterou mám v Jeho lásce a milosti. Pro nás nemocné, Ježíš má něco víc.. Chvála Bohu za to!!

No comments:

Post a Comment