Wednesday, November 27, 2013

a very HAPPY THANKSGIVING

Dear friends and family,

I want to thank you again so much for your love and prayers. Tuesday was another story of how we felt lifted and carried and richly blessed by the Lord. Martin started his radiation treatment and overall was not feeling well. We went straight from hospital #2 for the radiation to hospital #1 for arsenic. Honestly, it was a long long day and the thought of doing both of these treatments for the next few weeks made it even longer. 

Drazí přátelé a rodino,

Chtěla bych vám opět moc poděkovat za vaši lásku a modlitby. V u`tery byl dalším příběhem o tom, jak jsme se cítili požehnáni a neseni na rukou našeho Pána. Martin začal s ozařováním a necítí se moc dobře. Jeli jsme rovnou z nemocnice #2 kvůli ozařování do nemocnice #1 na ošetření arzénem. Upřímně to byl dlouhý den a s vědomím toho, že tyto dva procesy budeme následující týdny opakovat se nám zdál ještě delší.

It has been 27 days straight of the arsenic. On Friday, we found out that Martin had a good blood test, which although was encouraging we didn't let our hearts get set on the idea that that would mean his bone marrow test would come back clean as well. Clean bone marrow means no arsenic. We asked many of you to pray that this would happen. 


Bylo to přesně 27 dnů ošetřování arzénem. V pátek jsme se dozvěděli, že Martin měl dobré krevní výsledky. Přesto, že toto bylo velmi povzbuzující, neupínali jsme se na myšlenku, že to musí znamenat, že i testy jeho kostní dřeně budou v pořádku. Dobré výsledky kostní dřeně znamenají, že nemusí být ošetření arzénem. Mnohé z vás jsme prosili, abyste se za toto modlili.

After a long day, I am so so so so VERY glad to say that Martin received an unusually happy call from his doctor saying that HIS BONE MARROW TESTS WERE CLEAR!  which means, no more horrendous arsenic. alleluia!!


Po dlouhém dnu, jsem TAK šťasná, že vám mohu oznámit, že Martin dostal velmi neobvykle radostný telefonát od svého doktora, který oznamoval, že TESTY JEHO KOSTNÍ DŘENĚ JSOU V POŘÁDKU! To znamená žádný příšerný arzén! Halelujah!


So the blood is clear. the bone marrow is clear. now they are doing all they can to get at the root of the problem- the cancer stem cells in his spinal fluid, in the central nervous system. He is definitely not done and what is still ahead will not be a walk in the park (radiation and chemotherapy), but at least the 27days is over. at least we see something working. at least we see the power of prayer changing. at least we have thanksgiving together. 


Tak tedy krevní testy jsou v pořádku, testy kostní dřeně jsou v pořádku. Teď už se jen snaží seč jen mohou aby se dostali ke kořenu celého problému: rakovinné buňky v mozkomíšním moku, v centrálním nervovém systému. Rozhodně to ještě není za námi. Naopak, to co je před námi nebude procházka růžovým sadem (ozařování a chemoterapie), ale alespoň máme za sebou těch 27 dní. Alespoň vidíme, že něco funguje. Alespoň vidíme proměňující moc modlitby. Alespoň máme něco, za co společně vzdávat díky.


We also rejoice that our dear little friend Eliza Hunt is cancer free. (www.huntsinprauge.com)
and our dear friend Bryan Stedman has been qualified for a clinical trial because his white blood cell count is up. 


Radujeme se, že naše drahá malá přítelkyně Eliza Hunt je bez rakoviny.
A náš drahý přítel Bryan Stedman byl kvalifikován pro klinické hodnocení, protože počet jeho bílých krvinek stoupl.

I feel extremely thankful today. Although we don't know about tomorrow, it is easier to hope on behalf of Martin, Eliza and Bryan. We do know what it is like to sit next to Jesus and that will HE will be the same tomorrow. 

This summer, when Martin finished his arsenic treatment we had this party (see invitation below!). I kind of feel like in the same spirit we will celebrate Thanksgiving with our church family. Wish you were all here to celebrate with us!

filled with grace and peace, 
Jane

Dnes se cítím neskutečně vděčná. I když nevíme co bude zítra, je jednodušší doufat. A to co se týče Martina, Elizy i Bryana. Víme jaké to je, sedět s Ježíšem a ON bude stejný i zítra.

Toto léto, když Martin dokončil ošetření arzénem měli jsme oslavu (pozvánka dole!). Dnes se cítím jakoby ve stejném duchu, budeme oslavovat Díkuvzdání s naší církví. Přála bych si, abyste mohli oslavovat s námi!

Milost a pokoj,
Jane

No comments:

Post a Comment