Tuesday, December 20, 2011

3 weeks behind us..thank God!

Here are a few good news updates. take a few moments and join us in saying, 'thank you' and 'halleluia' this morning to God!

Dnes bych se s vámi chtěla podělit o několi dobrých zpráv. Prosím, zastavte se teď na chvíli s námi a řekněme Bohu “Děkuji!” a “Halelujah!”

1. Martin's roommate, Mykola, was released to go home for Christmas! This is truly incredible. He will begin his outpatient care; he passed the two tests needed to go home. Martin should be getting a new roommate soon- please start praying for him, his health, and that they will be able to live together. Mykola set the standard for a roommate very high!!!!!!!

1.Mykolu, který byl s Martinem na pokoji, propustili z nemocnice na svátky domů. To je opravdu úžasná zpráva. Bude pokračovat v léčbě již mimo nemocnici. Měl dobré výsledky dvou testů, které potřebovat k propuštění. Martin tedy brzy dostane nového “spolubydlícího” – prosím začněte se za něj modlit již teď, za jeho zdraví, aby spolu dobře vycházeli. Mykola nasadil laťku hodně vysoko!!!

2. Martin has not had any serious complications in the past few days and his tooth pain is getting much better. He has been sleeping and resting ALOT, which is exactly what he needs. He was even able to go to see a dentist in the hospital and go for a short walk in the corridor. Even though it wasn't an afternoon in the Alps, it was nice to go outside of the same 4 walls for a bit.

2.Martin v posledních dnech neměl žádné závažné komplikace a i bolest zubů ustupuje. HODNĚ spí a odpočívá, což je přesně to, co potřebuje. Dokonce už byl schopný jít k zubaři a i na malou procházku po chodbě. Nebyla to sice procházka po alpských loukách, ale bylo skvělé, že se dostal na chvíli ven z pokoje.

3. After another day of doctor's appointments for the Hasik girls on Monday, Sofia and I are on antibiotics that seem to be working. Sofia has pneumonia- but the real good news is that she didn't have to go to the hospital.

3.Po další, pondělní návštěvě Hasíkovic holek u doktora, mám já i Sofia naordinována antibiotika, které začínají fungovat. Sofia ma zápal plic – ale ta nejlepší zpráva je, že nemusela jít do nemocnice.

4. Monday, the doctor appointment day, was horrendous. All morning leading up to Sofia's appointment and X-ray, she was just so sick and I knew that the hospital was a real possibility for her. The anxiety of this is something that I will never be able to describe...looking back, I can see how the Lord kept moving me forward, step by step, because I was literally paralyzed with fear. The good news is that Monday is over. We made it. Help arrived (see number 5).

4.Pondělí, den naší plánované návštěvy doktora a rentgenologie, bylo hrozné. Sofii bylo hrozně špatně celé ráno a já jsem věděla, že se klidně může stát, že si ji v nemocnici nechají. Ten strach a úzkost, které mě pohlcovaly, nedokážu ani popsat… ale když se podívám dozadu, tak vidím, jak mě Pán vedl krok za krokem, protože jsem byla strachem úplně paralyzovaná. Dobrá zpráva je, že pondělí je za námi. Zvládli jsme to. Pomoc přijela (viz číslo 5)

5. My friend, Rachel Thomson flew in from Arizona to help me for the day. haha..not really, but it sure felt like that! She is here visiting for several days, but spent all Monday here with us. She came with a meal made for us by some other friends, watched the girls when I went to my Dr.s appointment, prayed for Sofia and I as I was holding her with a 39 fever and so incredibly scared what the next hours would be like, helped with a minor emergency with Mia, watched Mia while we were out and was here for me to process and unwind from such a day. (even though I had no voice!) Thanks, Rach!

5.Moje kamarádka Rachel Thomson přiletěla z Arizony, aby mi v ten den pomohla. Haha… ne tak úplně, ale mě to tak připadalo! Přiletěla na několik dní na návštěvu a s námi strávila celé pondělí. Přišla k nám, přinesla jídlo, které pro nás někdo uvařil, hlídala holky, když já jsem šla ke svému doktorovi, modlila se za nás, když jsem držela Sofii s horečkou 39 stupňů v náručí a měla jsem tak neuvěřitelný strach z hodin, které byly před námi, pomohla s Miou, hlídala ji, když jsem byla pryč a pomohla mi zprocesovat a projít všechno, co se ten den stalo (ikdyž jsem nemohla ani mluvit, protože mi odešel hlas!) Díky Rach!

6. Sofia's doctors visit went really well. Hanka came with me at the last minute for translation help and I am so glad. Translation help AND emotional support! I really really like our pediatrician; it's not his fault that my Czech is limited. He made the extra phone calls, double checked the x ray results, called around to different pharmacies, told me what to expect...all things that really help a mother's heart.

6.Návštěva Sofie u doktora šla moc dobře. Hanka šla nakonec se mnou a pomohla s překladem, byla jsem moc ráda. Byla podporou jak překladatelskou, tak emocionální! Jsem vážně moc spokojená s našim dětským lékařem a není to jeho chyba, že nemluvím česky tak dobře. Ještě někomu telefonovat, několikrát překontrolovat snímky z rentgenu, zavolal do několika lékáren, řekl mi, na co se mám připravit… všechny věci, které jsou tak potřebné pro matčino srdce.

7. I don't know exactly to explain this, but I feel like Sofia is turning a corner in being able to understanding the concept of 'waiting'. In talking about the meaning of Advent and waiting to light more candles and open more doors on the calendar, she is learning that something is coming in the future. Daddy will come home, not today. Mimi and Oompah are coming soon, not today, but they are coming. Being able to reason a little more with a toddler is definite cause for 'alleluia'.

7.Nevím přesně jak bych to popsala, ale mám pocit, že se Sofia někam posunuje, a že začíná rozumět konceptu “čekání”. Když spolu mluvíme o adventním čase, o tom, že musí čekat na to, až zapálí další svíčku, čekat, až bude moci otevřít další okýnko adventního kalendáře, učí se, že některé věci teprve nastanou, přijdou v budoucnosti. Tatínek přijde domů, ale ne dneska. Mimi a Oompah brzy přijedou, ne dneska, ale přijedou. To, že spolu můžeme mluvit o těchto věcech a že ona je začíná chápat, je určitě důvod pro další 'halelujah'

8. Did I mention that my parents (Mimi and Oompah) are coming on Friday, 23 Dec for THREE WEEKS!?!! I am so thankful and so blessed that they can come. I cannot wait....and feel like a toddler.

8.Zmínila jsem se, že moji rodiče (Mimi a Ooompah) přijedou v pátek, 23. prosince? Na TŘI TÝDNY!?!! Jsem tak vděčná, že mohou přijet, je to obrovské požehnání. Nemůžu se dočkat… cítím se jako male dítě.

9. Skype is amazing. As sad as I am that I cannot visit Martin because of my flu...I am so glad that I can at least see him every day on the computer. It's not the same, but it is something. Just as with visits, it's never enough...leaving is always hard; clicking the red button never gets easy.

9.Skype je úžasný. Je mi to sice moc líto, že nemůžu navštívit Martina, kvůli mojí chřipce, ale jsem tak ráda, že ho můžu každý den vidět aspoň přes počítač. Není to stejné, ale určitě lepší než nic. Ale je to jako s návštěvami – nestačí to. Loučení je těžké. A zmáčknout to červené tlačítko nebude nikdy jednoduché.

10. So many of you have shared stories that have deeply encouraged us. This morning a friend wrote that he is celebrating 20 years from his diagnosis with cancer. TWENTY YEARS! Jim, we praise GOD for this and for you and for the testimony that all things are possible, even with cancer...especially with the Lord. Thanks to all of you who have reached out to us and I hope to slowly start responding :)

10. Hodně z vás se s námi podělilo o své životní příběhy. Dnes ráno nám napsal jeden přítel, že slaví 20 let ode dne, kdy byl diagnostikován s rakovinou. DVACET LET! Jime, chválíme za to Boha a děkujeme mu za tebe a za tvé svědectví o tom, že vše je možné, i s rakovinou… v Pánu. Děkujeme všem, kteří napsali, doufám, že teď budu moci všem začít odepisovat.

for translating once again..thanks Nina :)

No comments:

Post a Comment